Home handlebars.el

Handlebars element helper

{{#el}}content{{/el}}

Content helper providing html elements for Handlebars

Version

1.0.5

Installation

npm install handlebars.el

Registering the helper

 var Handlebars = require("handlebars");
 var ElHelper = require("handlebars.el");
 ElHelper.registerHelper(Handlebars);

Using the helper

Content handling

{{#el}}foo{{/el}}              → «<div>foo</div>»

{{{el "foo"}}}               → «<div>foo</div>»

{{{el content="foo"}}}           → «<div>foo</div>»

{{#el content="bar"}}foo{{/el}}       → «<div>foo</div>»

{{#el}}{{fooVar}}{{/el}}
Context {fooVar: "foo"}           → «<div>foo</div>»

Attribute handling

{{#el class="bar"}}foo{{/el}}        → «<div class="bar">foo</div>»

{{#el id="bam" class="bar"}}foo{{/el}}   → «<div class="bar" id="bam">foo</div>»

{{#el class="bar" id="bam"}}foo{{/el}}   → «<div class="bar" id="bam">foo</div>»

{{#el class="bar" attributes=attrs}}foo{{/el}}
Context {attrs:attrs}            → «<div class="bar" id="bam">foo</div>»

Content escaping

{{#el}}<i>foo</i>{{/el}}          → «<div><i>foo</i></div>»

{{#el el-escape=true}}<i>foo</i>{{/el}}   → «<div><i>foo</i></div>»

{{#el el-escape=false}}<i>foo</i>{{/el}}  → «<div><i>foo</i></div>»

{{#el attributes=attrs}}<i>foo</i>{{/el}}
Context {attrs:{ "el-escape": false }}   → «<div><i>foo</i></div>»

Trimming content

{{{el content=" foo "}}}          → «<div>foo</div>»

{{{el content=" foo " el-trim=false}}}   → «<div> foo </div>»

{{{el content=" \n foo \t  "}}}      → «<div>foo</div>»

Suppressing output when no content

{{#el}}{{fooVar}}{{/el}}          → «»

{{#el content="bar"}}{{fooVar}}{{/el}}   → «»

{{#el}}   {{/el}}             → «»

{{{el el-tag="textarea"}}}         → «<textarea></textarea>»

Empty elements

{{{el el-tag="img" src="foo.gif"}}}     → «<img alt="" src="foo.gif">»

Empty attributes

{{#el class=""}}foo{{/el}}         → «<div>foo</div>»

{{#el class=""}}foo{{/el}}         → «<div>foo</div>»

{{#el el-tag="input" class="" value=""}}foo{{/el}}
  → «<input value="">»

{{#el el-tag="input" value=0}}foo{{/el}}  → «<input value="0">»

Alt attribute

{{{el el-tag="img" src="foo.gif" alt="bar"}}}
  → «<img alt="bar" src="foo.gif">»

{{{el el-tag="img" src="foo.gif" alt=baz}}}
Context {baz:"bar"}
  → «<img alt="bar" src="foo.gif">»

{{{el el-tag="img" src="foo.gif" alt=baz}}}
  → «<img alt="" src="foo.gif">»

Value attribute

{{{el el-tag="input"}}}           → «<input>»

{{{el el-tag="input" value=""}}}      → «<input value="">»

{{{el el-tag="input" value=0}}}       → «<input value="0">»

{{{el el-tag="input" value=1}}}       → «<input value="1">»

Boolean attributes

{{{el el-tag="input" type="checkbox" checked=true}}}
  → «<input checked type="checkbox">»

{{{el el-tag="input" type="checkbox" checked=false}}}
  → «<input type="checkbox">»

{{{el el-tag="input" type="checkbox" checked="true"}}}
  → «<input checked type="checkbox">»

{{{el el-tag="input" type="checkbox" checked=""}}}
  → «<input type="checkbox">»

{{{el el-tag="input" type="checkbox" checked=0}}}
  → «<input type="checkbox">»

Attribute escaping

{{{el content="foo" class="\\"bar\\""}}}
  → «<div class=""bar"">foo</div>»

{{{el content="foo" class=""bar"" el-escape-class=false}}}
  → «<div class=""bar"">foo</div>»

{{{el content="foo" class=""bar"" el-escape-class=true}}}
  → «<div class="&quot;bar&quot;">foo</div>»

Element classes

{{{el content="foo" class="bar"}}}     → «<div class="bar">foo</div>»

{{{el content="foo" class=bar}}}
Context {bar: ["klass1", "klass2"]}     → «<div class="klass1 klass2">foo</div>»

{{{el content="foo" class=bar}}}
Context {bar: ["klass2", "klass1"]}     → «<div class="klass1 klass2">foo</div>»

URL handling

````
{{{el el-tag="a" href="/foo/bar" content="foo"}}}
  → «<a href="/foo/bar">foo</a>»

{{{el el-tag="a" href="/foo/bar?bam=1&bim=2" content="foo"}}}
  → «<a href="/foo/bar?bam=1&bim=2">foo</a>»

{{{el el-tag="a" href="//rom.com/foo/bar?bam=1&bim=2" content="foo"}}}
  → «<a href="//rom.com/foo/bar?bam=1&bim=2">foo</a>»

{{{el el-tag="a" href="http://rom.com/foo/bar?bam=1&bim=2" content="foo"}}}
  → «<a href="http://rom.com/foo/bar?bam=1&bim=2">foo</a>»

{{{el el-tag="a" href="https://rom.com:8080/foo/bar?bam=1&bim=2" content="foo"}}}
  → «'<a href="https://rom.com:8080/foo/bar?bam=1&bim=2">foo</a>»
````

Arrays, splitting and contents

Passing content as an array

{{{el content=azza}}}
Context {azza:["foo", "bar", "baz"]}    → «<div>foobarbaz</div>»

{{{el "foo" "bar" "baz"}}}         → «<div>foobarbaz</div>»

Passing multiple content items

{{{el contents=azza}}}
Context {azza:["foo", "bar", "baz"]}
  → «<div>foo</div><div>bar</div><div>baz</div>»

{{{el "foo" "bar" "baz" contents=true}}}
  → «<div>foo</div><div>bar</div><div>baz</div>»

{{{el "foo" "bar" "baz" contents=true class="klass"}}}
  → «<div class="klass">foo</div><div class="klass">bar</div><div class="klass">baz</div>»

Splitting delimited content

{{#el}}foo\nbar\nbaz{{/el}}         → «<div>foobarbaz</div>»

{{#el el-split=","}}foo,bar,baz{{/el}}   → «<div>foobarbaz</div>»

{{#el el-split="," contents=true}}foo,bar,baz{{/el}}
  → «<div>foo</div><div>bar</div><div>baz</div>»

{{#el el-split=false}}foo\nbar\nbaz{{/el}}
  → «<div>foo\nbar\nbaz</div>»

Wrapping output

Wrapping content

{{{el content="foo" el-wrap="p"}}}     → «<div><p>foo</p></div>»

{{{el content="foo" el-wrap=wrap}}}
Context {wrap: {class:"bar", "el-tag":"p"}}
  → «<div><p class="bar">foo</p></div>»

{{{el content="foo\nbaz" el-wrap=wrap}}}
Context {wrap: {class:"bar", "el-tag":"p"}}
  → «<div><p class="bar">foo</p><p class="bar">baz</p></div>»

{{{el content="foo\nbaz" class="wham" el-wrap=wrap}}}
Context {wrap: {class:"bar", "el-tag":"p"}}
  → «<div class="wham"><p class="bar">foo</p><p class="bar">baz</p></div>»

{{{el content="foo\nbaz" class="wham" el-wrap-all=wrap}}}
Context {wrap: {class:"bar", "el-tag":"p"}}
  → «<div class="wham"><p class="bar">foobaz</p></div>»

{{{el contents="foo\nbaz" class="a" el-wrap=wrap}}}
Context {wrap: {class:"b", "el-tag":"p"}}
  → «<div class="a"><p class="b">foo</p></div><div class="a"><p class="b">baz</p></div>»

Wrapping element

{{{el content="foo" el-wrap-outer=wrap}}}
Context {wrap: {"el-tag": "section"}}
  → «<section><div>foo</div></section>»

{{{el content="foo" el-wrap-outer="section"}}}
  → «<section><div>foo</div></section>»

{{{el contents="bar\nbaz" el-wrap-outer=wrap el-tag="p"}}}
Context {wrap: { "el-tag": "div", class: "display"}}
  → «<div class="display"><p>bar</p><p>baz</p></div>»

{{{el content="zim\nzam" el-wrap=wrap class="display" el-tag="div"}}}
Context {wrap: { "el-tag": "p"}}
  → «<div class="display"><p>zim</p><p>zam</p></div>»

Aborting output

Aborting element generation (but outputting content)

{{{el content="foo" el-abort=true}}}    → «foo»

{{{el content="foo" el-abort=false}}}    → «<div>foo</div>»

{{{el content="foo\nbar" el-abort=true}}}  → «foobar»

{{{el content=azza el-abort=true}}}
Context {azza:["foo", "bar"]}        → «foobar»

Aborting element and content

{{{el content="foo" el-abort-all=true}}}  → «»

{{{el content="foo" el-abort-all=false}}}  → «<div>foo</div>»

Fallbacks

Providing fallback content

{{{el el-fallback="foo"}}}         → «<div>foo</div>»

{{{el el-fallback=" foo "}}}        → «<div>foo</div>»

{{{el content="foo" el-fallback="foo"}}}  → «<div>foo</div>»

Providing a fallback class

{{{el content="foo" el-fallback-class="bar"}}}
  → «<div class="bar">foo</div>»

{{{el content="foo" class="bar" el-fallback-class="baz"}}}
  → «<div class="bar">foo</div>»

{{{el content="foo" class=klass el-fallback-class=fallback}}}
Context {klass:[], fallback:["klass1", "klass2"]}
  → «<div class="klass1 klass2">foo</div>»

Conditional output

Outputting first matched content

{{{el content=azza el-first-match=true}}}
Context {azza: ["", this.gzzzarn, "foo"]}  → «<div>foo</div>»

{{{el content=azza el-first-match=true}}}
Context {azza: ["", this.gzzzarn, 0]}    → «<div>0</div>»

{{{el content=azza el-first-match=true}}}
Context {azza: ["", this.gzzzarn, "0"]}   → «<div>0</div>»

Outputting ternary content

{{{el content=azza el-ternary=true}}}
Context {azza: ["foo", "bar"]}       → «<div>foo</div>»

{{{el content=azza el-ternary=false}}}
Context {azza: ["foo", "bar"]}       → «<div>bar</div>»

{{{el content=azza el-ternary=true}}}
Context {azza: ["foo", "bar", "baz"]}    → «<div>foobarbaz</div>»
// more than 2 values

Advanced methods of passing content and attributes

Passing attributes as JSON strings

{{{el content="foo" el-wrap="{'el-tag':'p', class:'bar'}"}}}
  → «<div><p class="bar">foo</p></div>»

{{{el content="foo" el-wrap="{ \'el-tag\': context.taggo}" }}}
Context {taggo:"span"}
  → «<div><span>foo</span></div>»

Passing content as a function

var fn = function () {
  return "foo";
};
{{{el content=fn}}}
Context {fn: fn}              → «<div>foo</div>»

var fn2 = function (x) {
  return x === "a" ? "foo" : "bar";
};
{{{el content=fn el-params-content="a"}}}
Context {fn: fn2}              → «<div>foo</div>»

{{{el content=fn el-params-content="b"}}}
Context {fn: [fn, fn2]}           → «<div>foobar</div>»

Passing attributes as functions

var fn = function() {
  return "bar";
};
{{{el content="foo" id=fn}}}
Context {fn: fn}              → «<div id="bar">foo</div>»

var fn2 = function(x) {
  return x === "a" ? "bar" : "foo";
};
{{{el content="foo" id=fn el-params-id="a"}}}
Context {fn: fn2}              → «<div id="bar">foo</div>»

Miscellaneous

JSON in attributes

{{{el content="foo" el-escape-id=false id="{bar:'true'}"}}}
Context {azza:["foo", "bar", "baz"]}    → «<div id="{bar:\'true\'}">foo</div>»

Meta element may take content as an attribute

{{{el el-tag="meta" http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"}}}
  → «<meta content="text/html;charset=UTF-8" http-equiv="content-type">»

See el

Tests

npm test

To see output generated by tests

npm run test:output